Jaarrekening 2019

Algemeen

Inleiding

Inleiding

Geachte lezer,

De gemeente Someren voert een solide financieel beleid, gericht op de langere termijn. De gemeente zoekt hierbij het evenwicht tussen realistisch zijn als dat moet en extra investeren als dat verantwoord is. Op basis van een integrale afweging van middelen worden hierbij jaarlijks keuzes gemaakt. Besluitvorming  hierover vindt jaarlijks plaats bij het vaststellen van de Kadernota. Het uitgangspunt is dat bij tegenvallers passende maatregelen worden genomen. Meevallers worden eerst in de begroting opgenomen als deze zich ook daadwerkelijk voordoen.
In de programmabegroting is opgenomen wat de gemeente van plan was om te doen en hoeveel geld daar mee gemoeid is. Met deze programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de in 2019 gerealiseerde prestaties en de daaraan bestede middelen.

Deze inleiding beperkt zich tot de financiële resultaten ten opzichte van de begroting. In september 2019 stemde de gemeenteraad in met de actualisatie van de begroting 2019 door het vaststellen van de Zomernota. Deze actualisatie was gebaseerd op de inzichten die halverwege het jaar bestonden. In de Zomernota 2019 werd een nadelig saldo over 2019 gepresenteerd van € 466.000,-

Zoals gebruikelijk heeft in december 2019 nog een aanpassing van de begroting plaatsgevonden door het vaststellen van de verzamelwijziging begroting 2019. Na deze verzamelwijziging van december 2019 bedroeg het begrotingsresultaat 2019 € 133.000,-- nadelig.

Financieel resultaat 2019
De gemeente Someren sluit het jaar 2019 financieel af met een negatief resultaat van € 522.585,--. Een nadere analyse van het verschil ten opzichte van de begrotingsresultaat is opgenomen in de samenvatting.

Vaststelling jaarstukken
De jaarstukken, die bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens, van de gemeente Someren worden op 2 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl).

Wij weten dat de totstandkoming van de jaarstukken 2019 bijzondere inspanning heeft gevergd en willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hiervoor onze dank betuigen.

Someren, 26 mei 2020.

Het college van burgemeesters en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester

T.M.G. van Leeuwen

D. Blok

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13