Jaarrekening 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Inleiding

In het 2e kwartaal 2019 is het, door het management opgestelde, ambitiedocument (Samen) Werken, Gewoon doen vastgesteld. In dit document zijn de ambities en doelen beschreven van de ambtelijke organisatie. Op basis daarvan is op een planmatige wijze aangegeven welke verbeteracties er moeten worden opgepakt. De gemeentesecretaris heeft het document bij alle afdelingen/teams gepresenteerd. Op 2 juli heeft de officiële aftrap van het ambitiedocument plaatsgevonden. Daarna is gestart met de implementatie. Het is een proces dat over 2 jaren wordt uitgespreid.

Regionale samenwerking in Peelverband en met de gemeente Asten

De Peelsamenwerking op het gebied van het Sociaal Domein heeft definitief vorm gekregen waarbij de personele veranderingen ook zijn doorgevoerd. Voor wat betreft de activiteiten GR Peelgemeenten is er vanaf 1 januari 2017 een lokaal gebiedsteam werkzaam vanuit het gemeentehuis in Someren. Hiermee is de tijdelijke situatie rondom uitvoering sociaal domein afgerond en staan er twee organisaties op de rails om de inwoners van Someren te bedienen.
In 2019 is besloten dat de Peelsamenwerking alleen nog binnen het Sociaal Domein plaatsvindt.

De samenwerking met Asten wordt verder geformaliseerd op de terreinen Openbare orde & veiligheid, Leerplicht, Bezwaarschriften, I&A, Gebouwenbeheer en UDAS (uitvoeringsdienst Asten-Someren). Eind 2017 is gestart met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het gezamenlijke team I&A. Geconstateerd is dat de bestaande ICT-infrastructuur in de huidige vorm niet geschikt/ onvoldoende is om beide gemeenten te kunnen bedienen. Gezamenlijk is een traject opgestart om dit d.m.v. een aanbesteding te gaan outsourcen. Dit traject is medio 2019 stopgezet omdat Asten de keuze heeft gemaakt om te gaan ontvlechten. In het eerste kwartaal 2020 wordt daarvoor een projectplan opgesteld.

Naast de Peelsamenwerking bestaan er ook andere samenwerkingen binnen de Peel. Denk daarbij aan Senzer (de 6 Peelgemeenten en Geldrop-Mierlo), het Innovatiehuis en Doelmatig Waterbeheer als peelgemeenten binnen de MRE.  Ook op het gebied van ondermijning wordt met de 6 peelgemeenten samengewerkt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13