Jaarrekening 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Deze paragraaf heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen en heffingen. Belastingen en heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten. Deze paragraaf bevat een verantwoording van de beleidsvoornemens en geeft een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen. De lokale lasten zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid; ze raken namelijk de burger direct in de portemonnee en daarbij wil de burger waar voor zijn geld. Lokale belastingen en heffingen staan momenteel sterk in de (politieke) belangstelling.

Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de lokale heffingen in 2019. Om meer inzicht te geven in de positie van de gemeente Someren is een overzicht opgenomen op regionaal niveau. Hierbij moet worden aangetekend dat de verschillen in lastenpotentie tussen de gemeenten in belangrijke mate worden gecompenseerd door het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Daardoor zijn de verschillen in tarieven tussen de gemeenten in belangrijke mate het gevolg van het verschil in kwantiteit en kwaliteit van de lokale voorzieningen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsuitvoering. Hierbij is een normerende, sturende en controlerende functie voor het bestuur weggelegd. Dit laatste niet alleen om de lastendruk te beheersen maar evenzeer om na te gaan of de burger waar voor zijn geld krijgt.

Overzicht belastingopbrengsten en gemeentelijke leges 2019

Onderstaand is een overzicht van de opbrengsten weergegeven.

Belastingsoort

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Onroerende-zaakbelasting

-4.062

-4.053

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

-1.189

-1.172

Rioolheffing en rioolaansluitrecht

-1.620

-1.635

Hondenbelasting

-75

-81

Toeristenbelasting

-145

-194

Gemeentelijke leges (incl. rijksleges)

-1.212

-1.406

Totaal

-8.303

-8.541

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13