Jaarrekening 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Vanwegebestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente Someren een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente Someren.

Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten/het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Ontwikkelingen BBV

Het BBV schrijft voor dat informatie over verbonden partijen opgenomen dient te worden in de beleidsprogramma’s waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft. Deze informatie is essentieel om prestaties en risico’s van de verbonden partijen goed te kunnen inschatten. Bij de verbonden partijen die in deze paragraaf opgenomen zijn, staat het programma/de programma’s vermeld waarmee deze een relatie heeft.

Gemeenten dienen de lijst met verbonden partijen onder te verdelen in:

  • gemeenschappelijke regelingen
  • vennootschappen en coöperaties
  • stichtingen en verenigingen
  • overige verbonden partijen

Financieel overzicht

Bedragen x 1.000

Onderstaand worden de volledige waardenoverdrachten getoond. Bij de jaarrekening 2019 worden ook de

waardenoverdrachten meegenomen die geboekt zijn op kredieten.

Gemeenschappelijke regelingen

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Peelgemeenten

1.132

1.147

Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer)

740

703

Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost

1.008

1.008

Belastingsamenwerking Oost - Brabant

238

295

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

583

756

Metropoolregio Eindhoven

263

263

GGD Brabant Zuidoost

328

326

Blink

1.300

1.746

Totaal

5.592

6.244

Stichtingen en verenigingen

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)

124

160

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

5

5

Totaal

129

165

Vennootschappen en coöperaties

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

131

8

Brabant Water N.V.

0

0

NV Bank Nederlandse Gemeenten

-39

-44

Totaal

92

-36

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13