Jaarrekening 2019

Algemeen

Samenvatting

Samenvatting

Het jaarrekeningresultaat 2019 bedraagt € 522.585,-- nadelig. Na de (verzamel)-begrotingswijziging, behandeld in de raadsvergadering van december 2019, bedroeg het begrotingsresultaat 2019 nog € 133.000,-- nadelig. Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen is in onderstaand overzicht opgenomen.

Bedrag x 1.000

Struc-tureel

Inci-denteel

Totaal

Jaarrekeningsresultaat nadelig

-523

Begrotingsresultaat na slotwijziging nadelig

-133

Verschil nadeliger

-390

Globale analyse resultaat:

- Milieustraat: hogere tonnages verwerkt afval en vermarkte tonnages leveren

-189

-216

-405

een nadeel op

- Het investeringsprogramma heeft vertraging opgelopen en daardoor zijn

601

601

diverse trajecten doorgeschoven. Dit geeft een eenmalig voordeel.

- De vervanging van het kunstgras op de tennisvelden werd aanvankelijk

-449

-449

geactiveerd, maar moest worden herzien. De regelgeving is aangescherpt en

deze vervanging moet nu als groot onderhoud worden gezien en

mag als gevolg daarvan niet geactiveerd worden.

- Het aantal clienten voor huishoudelijk hulp nam met 16% meer toe dan verwacht.

-96

-96

- De vraag naar jeugdhulp leidde tot meer beschikkingen voor individuele

-323

-323

maatwerkvoorzieningen

- De algemene uitkering uit het Gemeentefonds bevat extra middelen in verband

484

484

met het eerdere Klimaatakkoord en als gevolg van stijgende rijksuitgaven en

afrekeningen van voorgaande jaren. De ontvangen gelden zullen bij

de resultaatbestemming worden overgeheveld.

- De bedrijventerreinen Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg III konden nog niet

-942

-942

in 2019 afgewikkeld worden (nadeel 1.360) daartegenover is bij de woningbouw

hierdoor wel een voordelig resultaat (voordeel 418) gerealiseerd ten

opzichte van de begroting. *)

- In 2019 werd het perceel Dorpsweg aangekocht *)

-382

-382

- De stelposten voor onvoorziene lasten en salarismaatregelen werden niet ingezet.

320

320

- Overige verschillen per saldo.

11

11

Saldo voor bestemming.

-124

-1.057

-1.181

Per saldo een toename van de ontrekkingen uit reserves.

791

791

Totaal nadeliger

-124

-266

-390

*) dekking via reserve grondbedrijf

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13