Jaarrekening 2019

Algemeen

Kerngegevens ultimo boekjaar

Kerngegevens ultimo boekjaar

A. Sociale structuur

2018

2019

Aantal inwoners

19.330

19.364

Waarvan

Van 0 - 3 jaar

812

775

Van 4 - 16 jaar

2.458

2.436

Van 17 - 65 jaar

12.472

12.483

Van 66 en ouder

3.588

3.670

Bijstandsgerechtigden

187

183

B. Fysieke structuur

2018

2019

Oppervlakte gemeente (ha)

8.150

8.150

Waarvan

Binnenwater

115

115

Woningvoorraad

8.057

8.109

Lengte van wegen (km)

258

258

Waarvan

Buiten de bebouwde kom

171

170

Binnen de bebouwde kom

87

88

Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km)

64

64

Lengte van waterwegen (km)

284

284

Aantal vierkante meters openbaar groen,

726.951

726.951

excl. sportcomplex

C. Financiële structuur

2018

Per

2019

Per

totaal

inwoner

totaal

inwoner

Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)

45.207.417

2.339

61.464.695

3.177

Opbrengst belastingen

4.299.215

224

4.328.972

224

Opbrengst rechten, leges en heffingen

3.708.964

192

4.212.496

218

Algemene uitkeringen gemeentefonds

16.156.466

840

25.121.495

1.298

Uitkering deelfonds sociaal domein *1)

7.176.389

373

0

0

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)

55.737.729

2.899

57.543.296

2.974

Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)

63.326.807

3.276

62.085.483

3.209

Vaste schuld *2)

0

0

6.000.000

310

Inwoners

12-2018

12-2019

Gem.

inwoners

Totaal

19.330

19.364

19.347

In bovenstaande tabellen zijn de cijfers niet afgerond op duizenden euro's.

*1) Vanaf 2019 is de uitkering deelfonds sociaal domein verdisconteerd in de Algemene uitkering gemeentefonds.

*2) In 2019 is een langlopende lening afgesloten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13