Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Nr

Programma / taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1

Samen Someren

22.740

-4.153

18.592

420

Onderwijshuisvesting

631

-3

629

430

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

726

-186

539

510

Sportbeleid en activering

436

-131

305

520

Sportaccommodaties

2.401

-464

1.937

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.

328

-4

324

540

Musea

86

-58

29

550

Cultureel erfgoed

269

-13

256

560

Media

454

-18

437

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.721

-220

3.501

630

Inkomensvoorzieningen

4.383

-2.935

1.448

640

Begeleide participatie

1.776

0

1.776

650

Arbeidsparticipatie

256

-13

243

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

634

-96

539

671

Maatwerkdienstverlening 18+

2.951

-8

2.944

672

Maatwerkdienstverlening 18-

3.486

-3

3.483

681

Geëscaleerde zorg 18+

3

0

3

682

Geëscaleerde zorg 18-

199

-1

199

2

GreenLab 2030

3.857

-2.326

1.530

310

Economische ontwikkeling

273

-9

264

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.542

-1.979

-438

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

13

-13

0

340

Economische promotie

367

-198

169

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.662

-127

1.535

3

Aantrekkelijk wonen

16.552

-9.346

7.205

110

Crisisbeheersing en brandweer

1.187

-81

1.106

120

Openbare orde en veiligheid

899

-15

884

210

Verkeer en wegen

3.544

-273

3.272

710

Volksgezondheid

764

-3

761

720

Riolering

1.308

-1.735

-428

730

Afval

1.892

-1.985

-94

740

Milieubeheer

1.536

-51

1.485

820

Grondexploitatie

4.694

-4.466

228

830

Wonen en bouwen

728

-737

-9

4

Hart van Someren

1.292

-324

967

810

Ruimtelijke ordening

1.292

-324

967

5

Bedrijfsvoering

8.379

-30.504

-22.125

001

Bestuur

1.269

-93

1.176

002

Burgerzaken

781

-238

544

004

Ondersteuning organisatie

6.039

-80

5.959

005

Treasury

62

-788

-727

007

Algemene uitkeringen gemeentefonds

0

-25.121

-25.121

008

Overige baten en lasten

3

0

3

009

VpB

40

0

40

030

Beheer overige gebouwen en gronden

6

-49

-43

061

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

119

-2.557

-2.438

062

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

56

-1.497

-1.441

064

Belasting overig

4

-81

-77

HKP

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Subtotaal

52.820

-46.653

6.169

0.10

Mutaties Reserves

13.337

-18.984

-5.647

Totaal

66.157

-65.637

522

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13