Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x 1.000

Realisatie

Realisatie

2018

2019

Lokale heffingen waarvan de besteding niet

gebonden is

OZB gebruikers

4.089

4.054

Niet-ingezetenenbelasting

162

194

Hondenbelasting

77

81

Totaal

4.328

4.329

Algemene uitkering

Berekening comform decembercirculaire 2019

23.333

25.121

Totaal

23.333

25.121

Dividend

BNG

39

44

Totaal

39

44

Rente

Rente achtergestelde lening

488

488

Rente startersleningen c.a.

11

41

Rente erfpacht

184

183

Totaal

683

712

Onttrekking aan reserves

Algemene reserve vrij aanwendbaar

2.020

6.454

Vastgelegde algemene reserve

9.043

Algemene risicoreserve

1.500

Reserve bindingsactiviteiten

11.984

14

Reserve grondbedrijf

5.390

865

Reserve heractivering

247

242

Egalisatiereserve BCF

19

19

Reserve rehabilitatie licht belaste wegen

1.008

Reserve E -gemeente

281

Reserve Automatisering

93

340

Reserve groenbeheer

116

213

Reserve wegen

860

Reserve gebouwen

2.269

Reserve dekking structurele lasten

1.944

Reserve bijzondere werken

992

Reseve buitengebied in ontwikkeling

528

2.433

Reserve bossen

53

40

Reserve sociaal domein

448

1.008

Reserve HNG-depot

70

76

Reserve Basisvoorziening

265

Reserve schoolgebouwen

353

Reserve claims incidentele projecten

1.506

2.261

Reserve sociaal beleid

17

Reserve kapitaalllasten

250

195

Totaal

38.110

17.306

Toevoeging aan reserves

Algemene reserve vrij aanwendbaar

11.407

62

Reserve grondbedrijf

13.321

932

Reserve dekking structurele lasten

1.104

Reserve wegen

860

Reserve groenbeheer

96

59

Reserve sociaal domein

265

Reserve monumenten

184

Reserve bindingsactiviteiten/bijz.belonen

6

6

Algemene aanpak buitengebied

1.615

Reserve kapitaallasten

5.826

3.614

Reserve artikel 22

10

Reserve Automatisering

86

361

Reserve buitengebied in ontwikkeling

1.162

453

Reserve claims incidentele projecten

3.852

2.978

Reserve gebouwen

2.269

Totaal

37.135

13.393

Mutaties reserves

Saldo volgens Rekening van baten en lasten

5.647

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13