Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Balans

Balans

In principe worden bedragen weergegeven x 1.000
Bij afwijkingen wordt dit duidelijk vermeld.

Activa

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

en het saldo van agio en disagio

0

0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een

bepaald actief

0

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

0

0

Materiele vaste activa

34.955

38.306

Investeringen met een economisch nut

24.737

25.567

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

0

Investeringen in de openbare ruimte met een

maatschappelijk nut

10.218

12.739

Financiële vaste activa

21.576

20.030

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

37

37

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

Leningen aan:

- openbare lichamen (conform artikel 1, a, Wet Fido)

0

0

- woningbouwcorporaties

0

0

- deelnemingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

Overige langlopende leningen

4.265

5.012

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische

looptijd van één jaar of langer

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met

een rentetypische looptijd van één jaar of langer

0

0

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van

één jaar of langer

17.274

14.981

Vlottende activa

Voorraden

7.263

5.199

Grond- en hulpstoffen

0

0

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

7.263

5.199

Gereed product en handelsgoederen

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar

6.255

10.835

Vorderingen op openbare lichamen

4.072

4.931

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

(conform artikel 1, a, Wet Fido)

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische

looptijd korter dan één jaar

0

0

Rekening-courantverhouding met het Rijk

1.617

5.149

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële

instellingen

0

0

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met

een rentetypische looptijd korter dan één jaar

0

0

Overige vorderingen

566

755

Overige uitzettingen

0

0

Liquide middelen

60

17

Banksaldi

60

17

Overlopende activa

2.876

2.597

Vooruitbetaalde bedragen

2.038

2.211

Nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen

0

0

- het Rijk

0

0

- overige Nederlandse overheidslichamen

Overige nog te ontvangen bedragen

838

386

Totaal activa

72.985

76.984

Passiva

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

61.846

55.676

Algemene reserves

35.725

29.333

Bestemmingsreserves

24.386

26.866

Gerealiseerde resultaat

1.735

-523

Voorzieningen

3.260

5.887

Voorzieningen:

- Voor verplichtingen en verliezen (BBV art. 44.1a)

1.384

1.297

- Voor risico's (BBV art. 44.1b)

0

0

- Ter egalisatie van kosten (BBV art. 44.1.c)

19

2.511

- Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen,

waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1d)

0

0

- Voor middelen van derden, waarvan de bestemming

gebonden is (BBV art. 44.2)

1.857

2.079

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

9

6.266

Obligatieleningen

0

0

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

0

6.000

- binnenlandse bedrijven

0

0

- openbare lichamen (Wet Fido art. 1a)

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven

en overige sectoren

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

9

266

Overige leningen met een rentetypische looptijd van

één jaar of langer

0

0

Dwangsommen

0

0

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische

looptijd < 1 jaar

3.834

5.547

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

0

Overige kasgeldleningen

0

0

Banksaldi

0

105

Overige schulden

3.834

5.442

Overlopende passiva

4.036

3.608

Nog te betalen bedragen

2.299

1.571

Vooruitontvangen bedragen van Europese overheids-

lichamen, Rijk en Nederlandse overheidslichamen

1.570

1.560

Overige vooruitontvangen bedragen

167

477

Totaal passiva

72.985

76.984

Gegarandeerde geldleningen

21.410

16.265

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13