Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Procedure jaarstukken

Procedure jaarstukken

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde financieel beheer over het begrotingsjaar, onder overlegging van de jaarstukken en het ter zake opgemaakte accountantsrapport. De jaarstukken bestaan conform artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit een jaarverslag en de jaarrekening.
Bij de jaarstukken is een raadsvoorstel gevoegd voor de vaststelling van het resultaat en de resultaatbestemming. Binnen twee weken na vaststelling door de raad, of in ieder geval voor 15 juli, dienen de jaarstukken met het accountantsrapport aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13