Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Per programma zijn de verschillen tussen de begroting en jaarrekening geanalyseerd. In onderstaand overzicht wordt aangegeven in hoeverre hierbij sprake is van niet begrote incidentele baten en lasten met een omvang groter dan € 25.000,--.

Incidentele lasten

Progr.

Taakveld

Omschrijving

Realisatie

2019

1

5.2

Correctie geactiveerde kapitaaluitgaven vervanging kunstgras

449

1

6.3

Correctie overdracht debiteurenpositie bijzondere bijstand Senzer

71

5

0.1

Aanvullende storting Pensioenvoorziening wethouders

65

Totaal lasten

585

Incidentele baten

Progr.

Taakveld

Omschrijving

Realisatie

2019

5

0.1

Gedeeltelijke vrijval voorziening wachtgeldregeling voormalig

80

wethouders

Totaal baten

80

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13