Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Afwikkeling kredieten

Afwikkeling kredieten

Onder- en overschrijding van kredieten
In het kader van de programmabegroting ligt de uitvoeringsbevoegdheid van de projecten c.q. de kredieten bij het college. Het college informeert de raad middels de zomernota en de jaarrekening over eventuele (budgettaire) verschuivingen binnen een programmadoelstelling. Voor budgettaire verschuivingen tussen de programma’s en/of -doelstellingen geldt het budgetrecht en is er toestemming/akkoord van de raad nodig.

In de budgetcyclus is vastgelegd dat de budgettaire gevolgen van afgewikkelde kredieten in de jaarrekening in beeld worden gebracht.

Afwikkeling kredieten
De totale overschrijding op de afgewikkelde kredieten bedraagt € 45.703,-- (1,59% van totale krediet). De onderschrijding op kredieten met structurele dekking (kapitaallasten) bedraagt € 17.962,-- (-0,63% van totale krediet). De overschrijding op kredieten met incidentele dekking (reserve, voorziening, overig) bedraagt € 63.665,-- (2,22% van totale krediet).

In het overzicht worden alle bij het jaarwerk 2019 afgewikkelde kredieten getoond. In de kolom ‘Krediet’ wordt het saldo van de geraamde lasten en geraamde baten vermeld.

Voorstel
De financiële afwikkeling (mutatie in exploitatie of reserve) van de voor- en nadelen op afgewikkelde kredieten is al in de jaarrekening 2019 verwerkt, maar de raad zal via het raadsbesluit inzake vaststellen jaarstukken 2019 om instemming worden gevraagd:

 • Het structurele voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting van € 4.224,-- betrekken bij het financiële meerjarenperspectief in de Kadernota 2021;
 • Het incidentele nadeel van € 56.672,-- extra onttrekken aan het exploitatieresultaat;
 • Het (restant) incidentele nadeel van € 6.993,-- per saldo extra onttrekken aan de volgende reserves:
  • Het incidentele nadeel van € 10.000,-- extra onttrekken aan de algemene reserve vrij aanwendbaar;
  • Het incidentele voordeel van € 108,-- extra storten in de reserve automatisering;
  • Het incidentele voordeel van € 2.000,-- extra storten in de reserve groenbeheer;
  • Het incidentele voordeel van € 899,-- extra storten in de reserve buitengebied in ontwikkeling;
 • waarbij dit nadeel van € 6.993,-- vervolgens weer wordt afgerekend naar de reserve kapitaallasten en reserve claims incidentele projecten:
  • Het incidentele voordeel van € 7.996,-- extra onttrekken aan de reserve kapitaallasten;
  • Het incidentele nadeel van € 14.989,-- extra storten in de reserve claims incidentele projecten.

Afgewikkelde kredieten Jaarwerk 2019

bedragen x € 1.000,--

Programma / Taakveld

Resultaat

Specificatie verschil

Krediet

Werkelijke

Verschil

Structureel

Incidenteel

kosten

Programma 1 Samen Someren

5.1 Sportbeleid en activering

IPI RES Brede Impuls Comb.functies 2016-2018

104

113

-9

0

-9

5.2 Sportaccommodaties

IPI RES Vervanging bosplantsoen De Plagge

19

17

2

0

2

IPS Verv. kunstgras tennisbanen S-E / Someren

260

260

0

0

0

IPS Verv. kunstgras tennisbanen Lierop

86

138

-52

0

-52

Programma 2 GreenLab 2030

3.1 Economische ontwikkeling

IPI RES Economische paragraaf 2016-2019 (OVS)

35

34

1

0

1

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

IPI RES Herstel vijver Julianapark

24

26

-2

0

-2

IPI RES Vervanging oud plantsoen

50

55

-5

0

-5

IPI RES Dunning bomenbestand de Potacker

33

25

8

0

8

IPS + IPI RES Herinrichting Julianapark

25

33

-8

0

-8

Programma 3 Aantrekkelijk wonen

2.1 Verkeer en vervoer

IPI RES Bermkantverharding de Ruiter

17

17

0

0

0

IPS Reconstructie Floreffestraat

287

282

5

0

0

IPS Asfalteren fietspaden Kanaalstraat/Witvrouwenbergweg

97

85

12

0

0

IPS Rehabilitatie Provincialeweg

170

170

0

0

0

IPS Rehabilitaties wegen t/m 2018

599

599

0

0

0

IPS + IPI RES Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan

484

478

6

0

6

/Boerenkamplaan

IPS Overige rehabilitaties (Beatrixlaan, De Ruiter, Zaanstr,

346

346

0

0

0

Landbouwstraat)

7.4 Milieubeheer

IPI RES Cradle to Cradle

30

36

-6

0

-6

IPI RES Pilot elektrische deelauto's

19

26

-7

0

-7

IPS Pv-installatie de Postel

33

32

1

0

1

IPI RES Herontwikkeling voormalige stort Lierop

-92

-90

-2

0

-2

IPI SUB Windmolenproject

0

11

-11

0

-11

8.3 Wonen en bouwen

IPI RES Opstellen woonvisie

10

21

-11

0

-11

Programma 4 Hart van Someren

8.1 Ruimtelijke ordening

IPI RES Meerkosten Hoijserstraat 13

38

0

38

0

38

Programma 5 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

IPI RES Implementatie nieuw financieel pakket

40

61

-21

0

-21

IPS Beveiliging gemeentehuis

43

43

0

0

0

IPS + IPI RES Software & Licenties commissie

15

0

15

4

15

Bezwaarschriften

IPS + IPI RES I&A Techn. Infrastructuur (update)

101

101

0

0

0

Totaal

2.873

2.919

-46

4

-63

Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten

Indien de over- of onderschrijding van een afgewikkeld krediet meer dan 5% van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt en groter is dan € 10.000,-- wordt dit verschil hier nader toegelicht.

007520039 Vervanging kunstgras tennisbanen Lierop (nadeel: € 52.199,--)
De kosten zijn hoger uitgevallen dan verwacht als gevolg van sterke prijsstijgingen tussen het moment van realisatie en raming. Ook is er gekozen voor een duurdere grasmat dan geraamd.

037210041 Asfalteren fietspaden Kanaalstraat/Witvrouwenbergweg (voordeel: € 12.310,--)
Onderschrijding komt doordat we subsidie hebben ontvangen voor het project. Eén van de subsidievereisten was dat de volledige kosten voor het project in de begroting gedekt zouden zijn.

053740006 Windmolenproject Lierop (nadeel: € 10.710,--)
De overschrijding is ontstaan doordat ten onrechte een bijdrage van Zummere Power ad. € 10.000,-- is geraamd.

103830001 Opstellen woonvisie (nadeel: € 11.073,--)
De overschrijding is ontstaan doordat de bestede interne uren hoger zijn dan verwacht. Bij de aanvraag van het budget was het uitgangspunt om een stagiair in te zetten. Ondanks een actieve zoektocht en benadering van scholen, is deze stagiair niet gevonden.

003810009 Meerkosten Hoijserstraat 13 (voordeel: € 38.000,--)
Kosten worden betaald uit krediet 103810001 Structuurvisie en MER gehele grondgebied.

113004011 Implementatie nieuw financieel pakket (nadeel: € 21.117,--)
In september 2017 is gestart met de implementatie van het nieuwe financiële pakket, Visma en ProActive. Om te kunnen voldoen aan de specifieke inrichtingsvereisten van een cq onze gemeente is op allerlei gebied extra ondersteuning nodig geweest (factuurverwerkingsmodule, activamodule, reserveringssysteem, btw-inrichting etc.).

117004021+113004007 Software & Licenties commissie Bezwaarschriften (voordeel: € 15.000,--)
Het secretariaat Bezwaarschriftencommissie wordt in gezamenlijkheid met Asten uitgevoerd. In 2019 heeft Asten hun bestaande iBabs-toepassing ingericht om het secretariaat Bezwaarschriftencommissie, dat werkt voor Asten en Someren, van dienst te zijn. Daarmee is de noodzaak voor aanschaf van een apart systeem vervallen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13