Jaarrekening 2019

Samen Someren

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2019 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

420

Onderwijshuisvesting

631

-3

629

430

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

726

-186

539

510

Sportbeleid en activering

436

-131

305

520

Sportaccommodaties

2.401

-464

1.937

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.

328

-4

324

540

Musea

86

-58

29

550

Cultureel erfgoed

269

-13

256

560

Media

454

-18

437

610

Samenkracht en burgerparticipatie

3.721

-220

3.501

630

Inkomensvoorzieningen

4.383

-2.935

1.448

640

Begeleide participatie

1.776

0

1.776

650

Arbeidsparticipatie

256

-13

243

660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

634

-96

539

671

Maatwerkdienstverlening 18+

2.951

-8

2.944

672

Maatwerkdienstverlening 18-

3.486

-3

3.483

681

Geëscaleerde zorg 18+

3

0

3

682

Geëscaleerde zorg 18-

199

-1

199

Totaal baten en lasten

22.740

-4.153

18.592

010

Reserves

1.880

-2.481

-602

Totaal

24.620

-6.632

17.992

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2019

2019

2019

Saldo

voor wijziging

na wijziging

420Onderwijshuisvesting62964264112
Geen noemenswaardige verschillen.
430Onderwijsbeleid en leerling-zaken53958361778
1. De economische hoogconjunctuur zorgde ervoor dat meer werkende ouders kozen voor uitbreiding van het aantal dagen dagopvang in plaats van de combinatie peutergroep en dagopvang. Hierdoor daalden de kosten voor onderwijsachterstandenbeleid (€ 75.000 voordelig). 2. Overige afwijkingen € 3.000 (voordelig).
510Sportbeleid en activering30532536661
De incidentele lasten op investeringsprogramma's voor sport vielen lager uit dan vooraf geraamd (€ 60.500 voordelig). Het betreft het project Brede Impuls Combinatiefuncties.
520Sportaccommodaties1.9376831.488-449
De vervanging van het kunstgras op de tennisvelden werd aanvankelijk geactiveerd, maar moest worden herzien. De regelgeving is aangescherpt en deze vervanging moet nu als groot onderhoud worden gezien en mag als gevolg daarvan niet geactiveerd worden. (€ 449.000 eenmalig nadelig)
530Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cult. part.32429533612
1. Doordat minder leerlingen muziekexamens afleggen valt de subsidie muziekonderwijs € 9.000 lager uit. 2. Overige afwijkingen € 3.000 (voordelig).
540Musea292228-1
Geen noemenswaardige verschillen.
550Cultureel erfgoed2566827418
1. Minder subsidies verstrekt in het kader van gemeentelijke monumenten (€ 19.500 voordelig). 2. Overige afwijkingen per saldo € 2.000 nadelig.
560Media4373644381
Geen noemenswaardige verschillen.
610Samenkracht en burgerparticipatie3.5013.0293.5087
Geen noemenswaardige verschillen.
630Inkomensvoorzieningen1.4481.5881.424-24
1. Er heeft een correctie plaatsgevonden op het destijds overgedragen debiteurensaldo (iv.m. uitkeringen) aan Senzer (€ 70.500 nadelig). 2. De kosten voor Minimaverordening Meedoen vielen in tegenstelling tot melding in de Zomernota tóch hoger uit (€ 16.000 nadelig). 3. Met Senzer geldt een trap-op-trap-af principe: de bijdrage aan de algemene middelen valt daardoor gunstig uit (€ 37.000 voordelig). 4. De kosten voor Bijzondere Bijstand vallen lager uit als gevolg van de niet gerealiseerde webshop en spreekuur en minder burgerschuldhulp (€ 21.000 voordelig). 5. Overige afwijkingen per saldo € 4.000 voordelig.
640Begeleide participatie1.7761.7221.722-54
De afbouw werkplekken in het kader van de Wet Sociale Werkvoorzieng verloopt trager dan verwacht (€ 53.500 nadelig).
650Arbeidsparticipatie24328626421
De trajectkosten van de Wet inburgering vielen lager uit ten aanzien van scholing ROC, Stip op de Horizon (wegvallende opstartkosten) en gedeeltelijk onbestede 'Koolmeesgelden' (€ 21.500 voordelig).
660Maatwerkvoorzieningen (WMO)539427414-125
1. Door enkele dure woningaanpassingen vielen de kosten voor woonvoorzieningen hoger uit (€ 52.500 nadelig). 2. Door een breder effect aanbesteding hulpmiddelen en een aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief Wmo vielen de kosten voor vervoersvoorzieningen hoger uit (€ 46.000 nadelig). 3. Het abonnementstarief Wmo had ook een aanzuigende werking op rolstoelen (€ 11.500 nadelig). 4. Waarschijnlijk als gevolg van de vrijwilligersdienst Automaatje vielen de kosten voor collectief vraagafhankelijk vervoer lager uit (€ 10.500 voordelig). 5. Het effect van de invoering van het abonnementstarief Wmo op de eigen bijdragen Wmo (via CAK) werd verkeerd ingeschat (€ 22.000 nadelig). 6. Overige afwijkingen per saldo € 3.000 nadelig.
671Maatwerkdienstverlening 18+2.9442.8482.865-79
1. De vraag naar huishoudelijke ondersteuning was hoger dan verwacht (€ 96.000 nadelig). 2. De uitvoeringskosten voor Wmo vielen lager uit als gevolg van het niet verzilveren van claims met betrekking tot extra inzet van een Wmo-consulent, netwerkbijeenkomsten en extra uren gedragswetenschapper (€ 15.000 voordelig). 3. Overige afwijkingen € 2.000 voordelig.
672Maatwerkdienstverlening 18-3.4832.4353.177-306
1. De vraag naar jeugdhulp leidde tot meer beschikkingen voor individuele maatwerkvoorzieningen (ZiN € 300.000 nadelig en Pgb € 23.000 nadelig). 2. De kosten voor het eerstelijnsloket jeugd vielen achteraf voor het jaar 2019 lager uit ivm niet geraamde teruggave van de bijdrage budget 21voordejeugd 2018 (€ 18.500 voordelig). 3. Overige afwijkingen € 2.000 nadelig.
681Geëscaleerde zorg 18+311-2
Geen noemenswaardige verschillen.
682Geëscaleerde zorg 18-19924022728
De verplichtingen voor veiligheid, jeugdreclasseringen opvang jeugd vielen lager uit (€ 28.500 voordelig).
Totaal programma / taakvelden18.59215.55817.790-802

0.10

Reserves

-6020-58913

Totaal

17.99015.55817.201-789

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13