Jaarrekening 2019

Samen Someren

Speerpunten

1.3 Eigen kracht

Wat wilden we bereiken?

Alle inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.3.1

Aanpak van laaggeletterdheid bij arbeidsmigranten versterken.

In samenwerking met partners (bibliotheek, ROC, Onis) zal worden beoordeeld hoe de laaggeletterdheid bij arbeidsmigranten kan worden teruggebracht en de taalvaardigheid kan worden verbeterd.

1.3.2

Onderzoeken welke aanvullende vormen van zorg we kunnen bieden voor onze inwoners om langer zelfstandig te kunnen wonen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden binnen de lokale invulling van de maatschappelijke dienstplicht.

Dit onderwerp maakt onderdeel uit het werkplan sociaal domein. Hiervan is de uitvoering gestart. In het voorjaar 2020 wordt aan de raad een tussenevaluatie voorgelegd.

1.3.3

Er wordt een plan van aanpak opgesteld om eenzaamheid, zowel onder jongeren als ouderen, verder te bestrijden.

Dit onderwerp maakt onderdeel uit het werkplan sociaal domein. Hiervan is de uitvoering gestart. In het voorjaar 2020 wordt aan raad een tussenevaluatie voorgelegd.

1.3.4

Bereikbaarheid en doorlooptijd zorgvragen verbeteren.

Dit onderwerp maakt onderdeel uit het werkplan sociaal domein. Hiervan is de uitvoering gestart. In het voorjaar 2020 wordt aan raad een tussenevaluatie voorgelegd.

1.3.5

Onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat jonge gehandicapten/jongeren met een beperking mee kunnen doen door een eigen stage-/bijbaantje.

In samenwerking met partners (Senzer, Oro, Onis, UWV) zal worden gekeken hoe de jonge gehandicapten/jongeren met een beperking mee kunnen doen door een eigen stage-/bijbaantje.

1.3.6

Optimaliseren gebruik onderwijshuisvesting om leegstand terug te dringen.

Het Integraal Huisvestingsplan is in de raadsvergadering van 7 november 2019 vastgesteld.

Zijn we tevreden?

In december 2018 is er een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Werkplan Sociaal Domein "Samen werken in en aan Someren". In dit werkplan staan de activiteiten die wij gaan ondernemen om handen en voeten te geven aan de toekomstvisie die is geschetst in "Samen Someren, Waar het hart van Someren inzit". De bovenstaande speerpunten maken onderdeel uit van het Werkplan of worden in samenhang met het Werkplan behandeld. Wij zijn bijzonder tevreden over de integrale aanpak van de speerpunten binnen het werkplan, waardoor dwarsverbanden gelegd kunnen worden en synergie kan worden behaald. Conform toezegging aan de gemeenteraad worden de resultaten/stand van zaken in het voorjaar 2020 gepresenteerd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13