Jaarrekening 2019

Samen Someren

Speerpunten

1.2 Leefbaarheid

Wat wilden we bereiken?

Leefbaarheid en levendigheid stimuleren door het faciliteren van verenigingen, evenementen en activiteiten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.2.1

Afspraken maken met sportverenigingen over wat ze zelf kunnen en willen doen in onderhoud van een accommodatie.

De mate waarin (sport)verenigingen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun accommodaties is vastgelegd in overeenkomsten. Uiteraard wordt er bij overleg met de individuele verenigingen over onderhoud van  hun accommodatie gekeken naar zelfwerkzaamheid. Dat geldt niet alleen voor het onderhoud maar komt ook aan de orde bij renovaties of uitbreidingen.

1.2.2

Inspannen om motorcross voor Lierop te behouden.

Op 21 augustus heeft er een informatieavond plaats gevonden met MAC Lierop en omwonenden over de gevolgen van de uitspraak van de raad van state. Middels een gedoogbeschikking wordt getracht een periode van 2 tot 3 jaar te overbruggen en het voor MAC Lierop mogelijk te maken 4 crossen per jaar te houden en maximaal 8 uur per week te kunnen trainen. De concept gedoogbeschikking word toegestuurd aan alle betrokkenen met het verzoek om binnen een maand te reageren. Verder is aangegeven welk proces er nodig is om tot een goede bestemming van het terrein te komen. Middels een projectmatige aanpak wordt een bestemmingsplan voorbereid waarbij een zorgvuldige communicatie met MAC Lierop en omwonenden en andere belanghebbenden uitgangspunt is.Naar verwachting is een periode van tenminste 3 jaar nodig om tot een definitieve bestemming te komen.

1.2.3

De subsidieregelingen waar nodig aanpassen om ruimte te bieden voor zelfwerkzaamheid van verenigingen.

In deze context is gekeken naar mogelijkheden voor het verhogen van zelfwerkzaamheid. Dat is geen haalbare zaak en vanuit dit perspectief is dit onderdeel afgedaan.

1.2.4

Vergoedingen aan verenigingen voor reststromen afval bezien, uitgaande van adequate vergoedingen.

Het college heeft besloten de vergoedingen voor metalen, textiel en oud papier / karton te handhaven op het huidige niveau. Dit is via het Griffienieuws aan de gemeenteraad meegedeeld.

1.2.5

Muzieklessen voor het basisonderwijs via muziekverenigingen nog meer stimuleren.

Is continue proces en heeft aandacht in de Klankbordgroep Cultuur, via subsidie vanuit project Cultuureducatie met kwaliteit worden lessen gestimuleerd

1.2.6

Leef Sportief & Creatief uitbouwen.

In de raadsvergadering van 4 juli heeft de raad middels een amendement besloten het plan LEEF Someren voor 1 jaar vast te stellen. In het voorjaar van 2020 komt opnieuw een voorstel aan de gemeenteraad voor het vervolg.

1.2.7

Versterken van culturele ontmoetingen tussen generaties, wijken, kerkdorpen en culturen (verbinding en uitwisseling).

Buurtproject in de wijk De Loove is in december 2019 uitgevoerd.

1.2.8

Evalueren van het evenementenbeleid. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het verlagen van de drempels voor evenementenvergunningen.

Op dinsdag 7 mei is het gewijzigde evenementenbeleid door het college vastgesteld. Dit is de eerste fase van de wijziging. In overleg met de portefeuillehouder zou er in het najaar een tweede fase voor de herziening opgestart worden met een algehele herziening van het evenementenbeleid. Er is voor gekozen om eerst recreatie en toerisme af te ronden en vervolgens het horeca en evenementenbeleid op te pakken (2020). Na inventarisatie van de wensen en mogelijkheden, wordt beoogd om met gemeenteraad, initiatiefnemers, horecaondernemers en evenementenorganisatoren een raadgevende bijeenkomst in te plannen om de openstaande discussiepunten verder uit te werken.

Zijn we tevreden?

De faciliteiten die we als gemeente bieden zijn afdoende om de leefbaarheid en levendigheid in onze gemeente op een adequate wijze te stimuleren. Het is evenwel een continue proces om de faciliteiten op niveau te houden. Dit doen we in goed overleg met de verenigingen en instellingen en hun vrijwilligers.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13