Jaarrekening 2019

Hart van Someren

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2019 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

810

Ruimtelijke ordening

1.292

-324

967

Totaal baten en lasten

1.292

-324

967

010

Reserves

3.290

-4.046

-756

Totaal

4.582

-4.370

211

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2019

2019

2019

Saldo

voor wijziging

na wijziging

810Ruimtelijke ordening9671.6061.593626
1. Vooruitschuiven van incidentele projecten zoals aanpak buitengebied, invoeren niieuwe omgevingswet, meerkosten Hoijserstraat 13, opstellen nieuwe centrumvisie (€ 571.000 voordelig). 2. Door enkele projecten in het hogere legestarief van € 10.000, zoals stoppende veehouderijen en aangelegde zonneparken, vielen de gemeenteleges hoger uit (€ 45.000 voordelig). 3. Ontvangen extra bijdragen uit grondexploitaties conform privaatrechtelijke afspraken, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure voor het huisvesten van arbeidsmigranten (€ 44.000 voordelig). 4. Overige afwijkingen, zoals interne doorrekening, per saldo € 34.000 nadelig.
Totaal programma / taakvelden9671.6061.593626

0.10

Reserves

-7560-1.343-587

Totaal

2111.60625039

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13