Jaarrekening 2019

Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2019 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

001

Bestuur

1.269

-93

1.176

002

Burgerzaken

781

-238

544

004

Ondersteuning organisatie

6.039

-80

5.959

005

Treasury

62

-788

-727

007

Algemene uitkeringen gemeentefonds

0

-25.121

-25.121

008

Overige baten en lasten

3

0

3

009

VpB

40

0

40

011

Resultaat van de rekening van de baten en lasten

0

0

0

030

Beheer overige gebouwen en gronden

6

-49

-43

061

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

119

-2.557

-2.438

062

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

56

-1.497

-1.441

064

Belasting overig

4

-81

-77

HKP

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

Totaal baten en lasten

8.379

-30.504

-22.125

010

Reserves

1.368

-4.791

-3.423

Totaal

9.747

-35.295

-25.548

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2019

2019

2019

Saldo

voor wijziging

na wijziging

001Bestuur1.1761.1701.19216
1. De rekenrente voor het vaststellen van de reservewaarden in de pensioenvoorziening voor voormalige wethouders is conform voorschriften van het Ministerie BZK bijgesteld. Dit levert een nadeel op van € 63.000. 2. Een voormalig wethouder is elders benoemd en vervalt daardoor voor de voorziening wachtgeldregeling. Deze vrijval levert een voordeel op van € 79.500.
002Burgerzaken544388513-31
1. Er werden minder reisdocumenten aangevraagd als gevolg van een langere geldigheidsduur. Hierdoor bleven de leges achter (€ 13.000 nadelig). 2. De verkiezingskosten waren hoger als gevolg van hogere drukwerk- en verzendkosten (€ 10.000 nadelig). 3) Overige afwijkingen € 8.000 nadelig.
004Ondersteuning organisatie5.9595.0835.814-145
1. Het doorschuiven van investeringsprojecten automatisering naar 2020 werkt voordelig door in het resultaat van 2019 met € 163.000. 2. De vervanging van netwerkbekabeling en de ontkoppeling van de infrastructuur zorgen voor een nadeel van € 229.000 op I&A. 3. Het doorbetalen van de levensloopregeling voormalig personeel kost € 50.000. 4. De juridische kosten vallen € 19.000 nadelig uit als gevolg van aansprakelijkheidsstellingen. 5. De onderhoudskosten voor het gemeentehuis vielen € 19.000 nadeliger uit. 6. De voorlichtingskosten, waaronder publicatiekosten, vielen lager uit (€ 15.000 voordelig). 7. Overige afwijkingen € 6.000 nadelig.
005Treasury-727-822-802-75
De rente-inkomsten vallen lager uit als gevolg van het verstrekken van starters- en duurzaamheidsleningen. (€ 75.000 nadelig). In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met het gegeven dat gedurende de eerste drie jaen (in de beginperiode) geen rente verschuldigd was.
007Algemene uitkeringen gemeentefonds-25.121-24.036-24.638483
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds bevat extra middelen 1. in verband met het Klimaatakkoord (€ 237.000 voordelig) en 2. als gevolg van stijgende rijksuitgaven en afrekeningen van eerdere jaren. (€ 246.500 voordelig).
008Overige baten en lasten3464323320
De stelposten voor onvoorziene lasten en salarismaatregelen werden niet ingezet. (€ 320.000 voordelig)
009VpB40898949
De vennootschapsbelasting over 2019 valt € 40.000 voordelig uit als gevolg van minder winst in het grondbedrijf.
011Resultaat van de rekening van de baten en lasten0589-133-133
Geen noemenswaardige mutaties.
030Beheer overige gebouwen en gronden-43-31-3112
De inkomsten van de pacht op gronden gaf een voordeel van € 12.000.
061Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen-2.438-2.403-2.303135
1. De werkzaamheden in verband met de transitie van de ozb waardering wordt verschoven naar 2020. (€ 100.000 voordelig) 2. de uitvoeringskosten bij ozb-woningen vallen lager uit als gevolg van een interne herverdeling van kosten. € 32.000 voordelig)
062Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen-1.441-1.451-1.451-10
De inkomsten uit ozb niet-woningen zijn 0,8% lager dan geraamd. (€ 10.000 nadelig)
064Belasting overig-77-63-6314
De hondenbelasting levert meer op als gevolg van een toename van het aantal honden en een interne herverdeling van uitvoeringskosten ten behoeve van overige belastingen. (€ 13.500 voordelig)
HKPHulpkostenplaatsen0000
Geen noemenswaardige mutaties.
Totaal programma / taakvelden-22.125-21.023-21.490635

0.10

Reserves

-3.4230-3.516-93

Totaal

-25.546-21.023-25.006540

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13