Jaarrekening 2019

Bedrijfsvoering

Speerpunten

5.1 Wendbare organisatie

Wat wilden we bereiken?

Een interactieve en betrouwbare organisatie die voldoet aan de hedendaagse maatschappelijke normen en wettelijke eisen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.1.1

Organisatieontwikkeling: uitvoering van het meerjarig actieplan ten aanzien van een interactieve en betrouwbare organisatie.

Het proces is opgestart met bijeenkomsten en toelichtingen bij alle afdelingen/teams door de gemeentesecretaris. Daarbij is het ambitiedocument “(Samen)Werken, Gewoon Doen” gepresenteerd met daarin opgenomen de visie en missie van de ambtelijke organisatie inclusief de verbeteracties. De officiële aftrap van het ambitiedocument heeft 2 juli 2019 plaatsgevonden. Inmiddels is gestart met de implementatie. Een proces dat over 2 jaren is uitgespreid.

5.1.2

Implementeren van het plan van aanpak garantiebanen.

Het plan is succesvol geïmplementeerd. Op dit moment zijn 4,7 fte ingevuld waarmee we boven het quotum van 2020 zitten. Raad is middels griffienieuws verder geïnformeerd.

5.1.3

Implementeren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA).

Op 1 januari 2020 gaat de Wnra in. De lokale rechtspositieregelingen is dan Wnra proof gemaakt. Daarnaast zijn er arbeidsovereenkomsten voor zittend- en nieuw personeel ontwikkeld. De overeenkomsten voor zittend personeel zijn in december verstuurd voor ondertekening.

5.1.4

Zorgen voor moderne en Arbo verantwoorde inrichting van werkplek.

Nadat de raad budget beschikbaar heeft gesteld is de aanbesteding van start gegaan. Hierin is circulariteit opgenomen en deze is in november afgerond. Het daadwerkelijk vervangen zal in 2020 uitgevoerd worden.

5.1.5

Opstellen (2019) en uitvoeren van personeelsbeleid gericht op vitaliteit (80% van bezetting is ouder dan 45 jaar).

Gezien de werkdruk bij team P&O, o.a. door invoering WNRA, is de start van dit beleid uitgesteld naar2020.

5.1.6

Uitvoeren medewerkers tevredenheidsonderzoek

Medewerkers tevredenheidsonderzoek is losgekoppeld van het klanttevredenheidsonderzoek. De voorbereidende werkzaamheden voor het MTO zijn ingezet waarbij dit naar verwachting in 1e helft 2020 uitgerold kan worden.

5.1.7

Verdere doorontwikkeling van de dienstverlening zowel op het vlak van digitalisering als persoonlijk contact. Gericht op samen tot oplossing komen.

Begin 2020 wordt onderzoek uitgevoerd naar burger- en klanttevredenheid. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat er afgelopen jaren in het kader van de doorontwikkeling doorgevoerd is en welke mogelijkheden er gezien worden voor verdere verbetering en digitalisering van de dienstverlening. Daarbij wordt ook gekeken naar de landelijke afspraken uit de Digitale Agenda 2020. Dit valt onder het reguliere werk.

5.1.8

Implementeren van de vergadermodule bestuurlijke besluitvorming Djuma.

Nadat eerst alleen de college besluitvorming binnen het zaaksysteem werd uitgevoerd is daar nu ook de commissie en raad aan toegevoegd. Hiermee verloopt de gehele bestuurlijke besluitvorming binnen Djuma.

5.1.9

Verdere implementatie informatiebeveiliging en privacy.

Informatiebeveiliging beleid is opgesteld en geïmplementeerd. Daarbij is bepaald dat de raad hierover jaarlijks wordt gerapporteerd. Ook voor privacy geldt dat plan van aanpak opgesteld is en dat er gewerkt wordt met jaarplannen. Ook hierover wordt de raad separaat geïnformeerd. Beide onderwerpen zijn na implementatie fase overgegaan in regulier werk.

5.1.10

Omgevingswet implementeren op basis van programmaplan (2018).

In februari 2019 heeft de gemeenteraad de ambitie ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet vastgesteld. Het kernteam is voortvarend van start gegaan in 2019, gevolgd door het opstarten van de diverse deelprojecten met deelprojectleiders. De eerste stap is om te komen tot plannen van aanpak voor de uitvoering van de deelprojecten. Het MT heeft op 27 november 2019 ingestemd met het implementatieplan. Op 3 oktober 2019 heeft een Raad vraagt Raad bijeenkomst plaatsgevonden om de raadsleden bij te praten én om uitgangspunten op te halen voor het aspect dienstverlening. De opgehaalde uitgangspunten worden in Q1-2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. De datum van inwerking treden van de Wet is nog steeds voorzien per 1 januari 2022.

5.1.11

Zorgen voor adequate technisch ict-infrastructuur.

De I&A-samenwerking tussen Asten en Someren wordt beëindigd. Beide gemeenten zijn op dit moment bezig met het opstellen van een projectopdracht om de ontvlechting uit te voeren en er voor te zorgen dat de ICT-dienstverlening  zowel op de korte termijn (gedurende de ontvlechtingsperiode) als daarna gewaarborgd is.

5.1.12

Streven naar behoud van gezonde financiële positie uitgaande van gelijk blijvende gemeentelijke lasten voor inwoners rekening houdend met kostendekkendheid en indexering.

Vanaf de totstandkoming van de kadernota 2020 is aandacht gevraagd voor het structurele begrotingstekort. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat het college streeft naar volledig kostendekkende leges en tarieven, maar ook in twee sporen beleid. Spoor 1 om de begroting 2020 sluitend te krijgen, spoor 2 om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Dit spoor zal zijn beslag moeten krijgen in de kadernota 2021, die in juli 2020 aan de raad wordt voorgelegd. Inmiddels is spoor 1 afgerond en spoor 2 opgestart. In de paragraaf taakstelling van de begroting 2020 wordt spoor 2 planmatig uitgelegd.

Zijn we tevreden?

Nagenoeg alle onderwerpen zijn voortvarend opgepakt zijn afgewerkt of lopen volgens planning. 3 onderdelen zijn  in verband met personele capaciteit/prioritering doorgeschoven naar de 1ste helft 2020 namelijk 5.1.5., 5.1.6. en 5.1.7.
Ten aanzien van de I&A infrastructuur melden wij dat de ontvlechting van de samenwerking wordt uitgewerkt. De gevolgen hiervan worden in 2020 inzichtelijk gemaakt. Voor de periode tot de ontvlechting is gezorgd dat dit niet ten koste mag gaan van de bedrijfsvoering en dienstverlening.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13