Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Naam

GGD Brabant Zuidoost

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG) en de ambulancezorg (AZ).

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.  
Kerntaken
Taken op het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Naam

Blink

Plaats

Helmond

Aard activiteit

Blink heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen en/of die voortvloeien uit de aan de gemeenten toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding op het terrein van het milieu.De intergemeenschappelijke samenwerking met een particuliere partner leidt hierbij tot een maatschappelijke meerwaarde.
Blink geeft uitvoering aan gemeentelijke taken op het vlak van afvalinzameling en reiniging (incl. gladheid- en calamiteitenbestrijding) van de openbare ruimte van de deelnemende gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling, en draagt mede zorg voor sortering, vermarkting en (eind)verwerking van grof en fijn huishoudelijke afvalstoffen.

Naam

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ODZOB werkt samen met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast. Dit alles onder het motto: “Samen meer waarde”. Om dit doel te bereiken voert de ODZOB VTH-taken uit voor de deelnemers. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert de omgevingsdienst uit indien provincie of gemeenten daarom verzoeken. De ODZOB opereert daarbij als strategische partner en verlengstuk van de deelnemers. Als uitvoeringsorganisatie staat de ODZOB voor de uitvoering van de door de deelnemers verstrekte opdrachten in de vorm van basistaken, verzoektaken en het collectief programma op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13