Jaarrekening 2019

GreenLab 2030

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2019 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

310

Economische ontwikkeling

273

-9

264

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.542

-1.979

-438

330

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

13

-13

0

340

Economische promotie

367

-198

169

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.662

-127

1.535

Totaal baten en lasten

3.857

-2.326

1.530

010

Reserves

860

-792

68

Totaal

4.717

-3.118

1.598

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2019

2019

2019

Saldo

voor wijziging

na wijziging

310Economische ontwikkeling26432334783
Vooruitschuiven van incidentele projecten, zoals opstellen brede economische visie en versterken van de samenwerking de regio binnen het innovatiehuis De Peel en Brainport (€ 83.000 voordelig).
320Fysieke bedrijfsinfrastructuur-438-1.798-1.798-1.360
Het nadeel ad. € 1.360.000 tov de begroting ontstaat doordat werkelijke winstneming tgv de reserve grondbedrijf € 1.360.000 lager is dan begroot. De uitgifte van gronden bedrijventerrenen Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg III stagneerde waardoor geen winst kon worden genomen.
330Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen0-12-11-11
De staanplaatsgelden vielen lager uit, door het vertrek van enkele vaste deelnemers en door een lagere incidentele aanvraag (€ 11.000 nadelig).
340Economische promotie16921126798
1. Hogere inkomsten uit toeristenbelasting (€ 49.000 voordelig). 2. Vooruitschuiven van incidentele projecten, zoals recreatieve investeringen Heihorsten en realiseren projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie (€ 68.000 voordelig) 3. Lagere doorberekening directe teams € 10.000 nadelig 4. Overige afwijkingen per saldo € 9.000 nadelig.
570Openbaar groen en (openlucht) recreatie1.5351.3701.529-6
Geen noemenswaardige verschillen.
Totaal programma / taakvelden1.53094334-1.196

0.10

Reserves

680-451-519

Totaal

1.59893-118-1.716

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13