Jaarrekening 2019

GreenLab 2030

Speerpunten

2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat

Wat wilden we bereiken?

Een prima ondernemersklimaat met voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Someren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.3.1

Opstellen brede economische visie.

Het proces wordt in 2020 opgestart.

2.3.2

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek tot realisering nieuwe bedrijventerreinen.

Samen met de andere Peelgemeenten zijn we dit proces gestart. Doel is om in juni 2020 met de provincie nieuwe, regionale afspraken te kunnen maken over nieuwe (of uitbreiding van) bedrijventerreinen in Someren. Vooruitlopend op deze formele afspraken zijn we in Someren bezig met de voorbereidingen voor twee nieuwe bedrijventerreinen.

2.3.3

Realiseren van een lokale en regionale samenwerkingsstructuur tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Op regionale schaal werken we op economisch gebied als overheid samen met ondernemers en onderwijs binnen het Innovatiehuis De Peel. Lokaal zijn er veelvuldig contacten met ondernemers en onderwijs, maar kunnen we nog niet spreken van een structurele samenwerkingsstructuur tussen deze drie partijen.

2.3.4

Bieden van vestigingsmogelijkheden voor startende bedrijven.

Op meerdere plekken in de gemeente zijn inmiddels bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd, waar ook startende ondernemers terecht kunnen. Daarnaast zijn we bezig met het proces van (sub)regionale afstemming, met als doel nieuwe bedrijventerreinen te kunnen ontwikkelen waar vestigingsmogelijkheden voor (startende) bedrijven worden geboden.

2.3.5

Versterken van de samenwerking in de regio binnen het Innovatiehuis De Peel en Brainport.

De samenwerking binnen het Innovatiehuis De Peel loopt. Focus daarbij ligt op de domeinen Agro, Food, Automotive, Zorg, Slimme maakindustrie en Vrijetijdseconomie. In relatie tot Brainport zijn we als regio bezig om aan te haken op de Brainport Nationale Actieagenda.

2.3.6

Herstructureren of revitaliseren van bedrijventerreinen

Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor revitalisering van de openbare ruimte op bedrijventerrein Sluis XI. Dit gebeurt in directe samenspraak met het bedrijfsleven. Fase 1 van de uitvoering staat gepland voor 2019. Fase 2 volgt in 2020.

2.3.7

Opstellen van actuele en toekomstbestendige bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen.

Bestemmingsplan is vastgesteld door gemeenteraad 24 januari 2019.

Zijn we tevreden?

Economische bedrijvigheid is een belangrijk speerpunt in ons College Werkprogramma, maar ook in de Toekomstvisie gemeente Someren 2030. Een complementaire economische rol binnen De Peel en de Metropoolregio is daarbij ons uitgangspunt. Voorzien in de eigen behoefte aan expansie voor onze ondernemers wordt daarbij niet uit het oog verloren. Onze locale bedrijventerreinen zijn (nagenoeg) vol. Dat is een mooie ontwikkeling en biedt uitdagingen voor het realiseren van nieuwe bedrijfslocaties. We hebben daartoe reeds voortvarende stappen gezet in het afgelopen begrotingsjaar. Wij zien er naar uit in 2020 daadwerkelijk groen licht te krijgen voor het realiseren van bedrijventerreinen voor de lokale behoefte, maar tevens te voorzien in regionale voorzieningen samen met de Peelgemeenten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13