Jaarrekening 2019

GreenLab 2030

Speerpunten

2.1 Beleefbaar buitengebied

Wat wilden we bereiken?

Bewoners en bezoekers ervaren het buitengebied van Someren als aangenaam om te verblijven en te recreëren, zonder de economische functie van het buitengebied “geweld” aan te doen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.1.1

VAB/NAF-beleid (Vrijgekomen Agrarische Bebouwing/Niet Agrarische Functie) voor integrale mogelijkheden startende kleinschalige bedrijven.

Het VAB/NAF beleid heeft onder meer betrekking op het bieden van mogelijkheden aan (kleinschalige) bedrijven in voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Indien daartoe aanleiding is, wordt het beleid met uw gemeenteraad geëvalueerd.

2.1.2

Evaluatie bestemmingsplannen en vervolg in samenhang met Omgevingswet.

De evaluatie van het bestemmingsplan is in januari 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd. Daarmee is een kader vastgesteld waarmee het project kan worden voortgezet.

2.1.3

Voorkomen overlast door dieren (wilde zwijnen, vossen, ganzen)

Actie is gereed en is overgegaan naar regulier werk. Toelichting: De basiszaken voor het bestrijden van wilde zwijnen en vossen zijn geregeld. Dit met het doel om overlast en schade door toedoen van deze dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Begin april 2019 is een contract afgesloten met de Wildbeheereenheid (WBE). Voor de afstemming tussen de WBE en de gemeente vindt er twee keer per jaar een overleg plaats.

Zijn we tevreden?

Het VAB/NAF-beleid kent een projectomvang van enkele jaren. Het beleid is recentelijk (november 2019) met de raad geëvalueerd en procesverbeteringen vastgesteld. Dit geeft een goede basis voor het vervolg van het project. Het doorvoeren van verbeteringen is een continue proces en conform afspraak komen we zo nodig met verbeter voorstellen bij de raad terug. Wij zijn nog steeds te spreken/tevreden over de integrale wijze waarop het gebiedsgericht herzien van het bestemmingsplan voor het Somerense buitengebied, om de grip op het buitengebied terug te krijgen, wordt aangepakt. Vanwege verschillende externe factoren, lopen we qua planning van deelgebied 2 achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning. We hebben immers te maken gekregen met zaken als veranderend beleid (op gemeentelijk niveau, maar ook hogere regelgeving zoals de PAS) en complexere materie. We kiezen in deze voor de zorgvuldigheid versus de snelheid.
De overige twee speerpunten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13