Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Rekening 2019 per taakveld

Bedragen x

1.000

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

110

Crisisbeheersing en brandweer

1.187

-81

1.106

120

Openbare orde en veiligheid

899

-15

884

210

Verkeer en wegen

3.544

-273

3.272

710

Volksgezondheid

764

-3

761

720

Riolering

1.308

-1.735

-428

730

Afval

1.892

-1.985

-94

740

Milieubeheer

1.536

-51

1.485

820

Grondexploitatie

4.694

-4.466

228

830

Wonen en bouwen

728

-737

-9

Totaal baten en lasten

16.552

-9.346

7.205

010

Reserves

5.939

-6.873

-934

Totaal

22.491

-16.219

6.271

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten

Saldo van de baten en lasten
Bedragen in duizenden euro's

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Verschil (*)

Taakveld

2019

2019

2019

Saldo

voor wijziging

na wijziging

110Crisisbeheersing en brandweer1.1051.0811.1127
Geen noemenswaardige verschillen.
120Openbare orde en veiligheid883658868-15
1. Het maaien van de hondenuitlaatplaatsen viel € 11.000 nadelig uit. 2. Overige verschillen € 4.500
210Verkeer en wegen3.2722.6403.483211
1. Vooruitschuiven van incidentele projecten, zoals aanpassen verkeersvoorzieningen in woonwijkeninvesteringsprogramma's en het onderzoek naar verkeersoverlast doorgaand verkeer Lierop (€ 68.000 voordelig). 2. Het gebruik van MOOR heeft geresulteerd in meer meldingen en betere controle op degeneratiekosten en leges (€ 96.000 voordelig). 3. Herverdeling waterschapslasten over verschillende percelen, zoals wegen en gebouwen (€ 20.000 voordelig). 4. Het elektriciteitsverbruik openbare verlichting is gedaald (€ 16.000 voordelig). 5. Achterwege blijven van extra werkde ANWB-bebording (€ 10.500 voordelig). Voor zover deze posten een structurele doorwerking hebben naar volgende jaren zijn deze opgenomen in de Kadernota 2021.
710Volksgezondheid76170277615
1. De versterking van de jeugdgezondheidszorg viel lager uit dan verwacht (€ 13.000 voordelig). 2. Als gevolg van een latere startdatum vielen de kosten van de projectleider voor de integrale aanpak van alcohol en drugs lager uit (€ 6.000 voordelig). Overige afwijkingen per saldo € 3.500 nadelig).
720Riolering-428-954-514-86
1. Het BTW voordeel op het Gemeentelijk Rioleringsplan viel lager uit door de gewijzigde systematiek met betrekking tot het vormen van voorzieningen riolering (€ 84.500 nadelig). 2. Overige afwijkingen per saldo € 2.000 nadelig).
730Afval-93-489-499-406
1. Het begrote bedrag is gebaseerd op de tonnages 2017. Na aankondiging van de hogere poorttarieven met ingang van 2020 is eind 2019 extra veel afval aangeboden. Meer tonnages afval leidt tot hogere kosten (€ 249.000 nadelig). Bij binnenkomst op de milieustraat hebben inwoners meer betaald om zich van het afval te ontdoen (€ 20.500 voordelig). 2. De geraamde baten zijn gebaseerd op ingezamelde tonnages in plaats van vermarkte tonnages (€ 216.500 nadelig) 3. De afvalstoffenheffing is lager dan geraamd (€ 17.500 nadelig). 4. Vervanging van containers (€ 11.500 nadelig). 5. Een deel van de hogere kosten milieustraat worden doorberekend aan Asten (€ 110.500 voordelig). Er heeft nog een afrekening aan Asten over 2018 plaatsgevonden (€ 34.000 nadelig). 6. Overige afwijkingen per saldo € 8.000 nadelig.
740Milieubeheer1.4851.1951.348-137
1. Op het investeringsprogramma C2C woning Groote Hoeven werd € 65.500 meer uitgegeven door hogere bouwkosten (sterke prijsstijgingen), daarentegen bleef op het Deltaplan R.A. stresstest en risicodialoog € 26.500 over. Baten op investeringen bleven € 51.000 achter (€ 90.000 nadelig). 2. De doorrekening van apparaatskosten viel € 47.000 hoger uit.
820Grondexploitatie2283231-197
1. Op het incidentele project aankoop perceel Groeneweg werd in 2019 € 93.000 meer uitgegeven, de raming was in voorgaande jaren meegenomen. 2. De winstneming mbt grondexploitaties woningbouw was hoger dan geraamd (€ 418.000 voordelig). 3. In 2019 is het perceel Dorpsweg 3 aangekocht (€ 382.000 nadelig). 4. In 2019 waren er inkomsten geraamd ter compensatie van de grondverwervingskosten Loovebaan maar deze zijn nog niet ontvangen (€ 130.000 nadelig). Deze verschillen worden verrekend met de reserve grondbedrijf. 5. Overige afwijkingen per saldo € 10.000 nadelig.
830Wonen en bouwen-9-1322635
1. De opbrengsten uit bouwleges waren € 78.000 hoger dan geraamd. 2. Er werden minder uren doorgerekend naar projecten op dit taakveld (€ 25.000 nadelig). 3. Op het incidentele project opstellen woonvisie werd in 2019 € 18.000 meer uitgegeven, de raming was al in voorgaande jaren meegenomen.
Totaal programma / taakvelden7.2044.7336.631-573

0.10

Reserves

-93401.0431.977

Totaal

6.2714.7337.6741.403

Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:

vraagbaakiv3gemeenten
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13