Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.5 Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod

Wat wilden we bereiken?

Het realiseren van een gedifferentieerd een aantrekkelijk woningaanbod voor alle doelgroepen in Someren waar het goed wonen is.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.5.1

Nota industrielawaai actualiseren

De opdracht is belegd bij de ODZOB. Als eerste wordt een startnotitie opgesteld om te bepalen of en hoe we de nota gaan actualiseren. Het regionaal uitvoeringsbeleid vergunningverlening is in het AB van de ODZOB van september 2019 vrijgegeven voor vaststelling in de colleges. Na besluitvorming door het college wordt de startnotitie weer verder opgepakt, aangezien dit een belangrijke input is voor de diepgang van het toetsen van vergunningen en daarmee ook het aspect geluid.

3.5.2

Grondprijsdifferentiatie beleid om te voorkomen dat starters uit kleine kernen vertrekken.

Dit is meegenomen met het voorstel tot verhogen van de bouwgrondprijzen in oktober 2019

3.5.3

Voorziening Wooniezie ook openstellen voor Wonen Limburg.

Wonen Limburg heeft bevestigd dat zij de woningen in Someren gaan aanbieden via Wooniezie.

3.5.4

Herontwikkelen locatie Pauluskerk en -school

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De locatie is nagenoeg bouwrijp. De aanvragen Omgevingsvergunning zijn ontvangen van de woon-zorgcomplexen. Vergunning voor de 6 SIR-woningen aan de Avennelaan is verleend en onherroepelijk. Bouw is gestart.

3.5.5

Bodemkwaliteitskaart actualiseren

De besluitvorming vanuit het Rijk (aug 2019) over de stof PFAS heeft gevolgen voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart. Deze "nieuwe" stof moet namelijk in kaart worden gebracht. Dit proces is nu gestart voor de gehele regio. Daarna kan de geplande actualisatie weer worden opgepakt. De ODZOB heeft haar offerte hierop aan het aanpassen, waarna we tot uitvoering over kunnen gaan.

3.5.6

Herontwikkelen leegstaande beeldbepalende gebouwen.

Doorlopend aandachtspunt. De voormalige Mariaschool aan de Nieuwendijk is gesloopt. We zijn in overleg een initiatiefnemer die het voormalige ETEC-gebouw wil herontwikkelen. Nader gesprek over toekomst Huize Witven heeft plaatsgevonden. Ideeën komen binnen voor pand boekwinkel Wilhelminaplein. Kerk Someren-Heide leidt tot weinig reuring. Pastorie Someren-Eind heeft een aanvraag ingediend voor recreatieve mogelijkheden.

3.5.7

Actualiseren bestemmingsplannen.

De omzetting naar omgevingsplannen is onderdeel van het project Omgevingswet. Dit wordt vanaf Q2 2020 opgepakt. Vooraf wordt afgewogen hoe we hier strategische mee om dienen te gaan.

3.5.8

Actualisatie Woonvisie, inclusief proef met Skaeve Huse

De woonvisie is in de raadsvergadering van 12 december 2019 door de raad vastgesteld.

Zijn we tevreden?

Een aantrekkelijke woongemeente is het doel dat we willen bereiken. Alle activiteiten zoals we ons hadden voorgenomen staan in het teken daarvan. we mogen constateren dat we afgelopen jaar (2019) voortvarende resultaten hebben bereikt. Een enkel speerpunt vraagt nog om nadere uitwerking zoals 3.5.5 en 3.5.7.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13