Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.4 Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken?

Someren wil in 2050 energieneutraal zijn en duurzaamheid als integraal onderdeel van haar beleid verankert hebben.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.4.1

Realiseren nieuwe milieustraat.

Het College heeft besloten om de voorbereiding van de renovatie "on hold" te zetten. De planning is daarmee onzeker.

3.4.2

Opstellen afvalstoffenbeleidsplan 2020.

Er zal nog worden gestart met het opstellen van het Afvalstoffenbeleidsplan 2020.

3.4.3

Bouwen van een voorbeeldwoning Cradle to Cradle (C2C) / Groote Hoeve

Het werk is op schema. Mogelijkerwijs wordt oplevering over jaarwisseling heen getild. Dit om afbreuk aan kwaliteit te voorkomen

3.4.4

Duurzaamheids- en energietransitiemaatregelen opnemen in bouwverordening.

Het is de gemeenteraad niet toegestaan om in een bestemmingsplan of verordening strengere eisen op te nemen dan in het Bouwbesluit is voorzien. Dit is bepaald in jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op grond van algemeen bestuursrecht.

3.4.5

Toetsingskader opstellen voor zonnepanelen/-parken

Toetsingskader is in oktober 2018 door de raad vastgesteld.

3.4.6

Onderzoek geothermie.

In april is door Geothermie Brabant BV en Hydreco GeoMEC BV een opsporingsvergunning bij het ministerie van EZK aangevraagd voor maximaal 6 geothermische doubletten in de gemeenten Someren  en Asten. Op 8-11-2019  heeft Provincie Noord-Brabant mede namens de gemeenten Someren en Asten en de 2 Waterschappen hierover een positief gecombineerd advies uitgebracht. Daarmee komt het opstellen van een eerste putontwerp voor de mindere diepe geothermie (tot de Triaslaag) incl. een BC een het zoeken naar een locatie in beeld. Eind 2020 zal in deze regio het Scanprogramma van EBN starten. Geothermie Brabant en Hydroco Geomec onderzoeken welke dwarslijnen zij dan direct aansluitend in dit gebied kunnen laten schieten om meer inzicht met bijna 3D-seismiek te krijgen. In augustus 2019 vindt een eerste overleg over de opsporingsvergunning in het Provinciehuis plaats. Los van dit alles start eind 2020 het scanprogramma van EBN naar UDG in Oost-Brabant.

3.4.7

Regionale Energie Strategie (RES).

Op basis van de laatste SVZ van het Klimaatakkoord moet de concept-RES in juni 2020 en de RES 1.0 in maart 2021 aan het rijk aangeboden worden. In de uitwerking van de Procesplanning is gebleken dat mede in het kader van het zowel betrekken van de raden bij de concept-RES een versnelling in de opstellen van de diverse bouwstenen van de concept-RES noodzakelijk is. Daarom is ingehuurde capaciteit opgeschaald. Op 4 december 2019 worden de raadsleden van de 6 Peelgemeenten in een gezamenlijke raadbijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken van de concept-RES. In het voorjaar van 2020 wordt aan alle 21 gemeenteraden de concept-RES individueel toegelicht (ophalen input en reacties). Vaststelling van de concept-RES vindt in de 21 colleges van B&W tussen eind april en eind mei 2020 vast. Aansluitend zal op onderdelen worden gewerkt aan een verdere doorontwikkeling voor de RES 1.0 die wel ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

3.4.8

Warmteplan aardgasvrij voor de gehele gemeente.

De provincie Noord-Brabant aangestelde procesbegeleider/adviseur voor het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW), zijnde de  "De WarmtetransitieMakers'. Na een pilot bij 2 gemeenten in elke RES-regio een vervolgopdracht van de provincie ontvangen. Op 12 november 2019 wordt hier in huis de eerste sprintsessie TVW gehouden. Op basis van data zoals  bouwjaren en energiesabels van woningen en gebouwen wordt de temperatuurvraag (laag/midden/hoog) per wijk in kaart gebracht. Dat geeft een eerste inzicht op daarbij passende bronnen en isolatie-eisen. Sprintsessie 2 van de TVW zal in januari 2020 worden gehouden.

3.4.9

Gemeentelijke Omgevingsplannen Grootschalige duurzame opwekking / energietransitie Gebouwde omgeving.

Het thema 'Energie' kan niet eerder in de Omgevingsvisie worden opgenomen, dan nadat  de RES MRE 1.0 is vastgesteld (vooralsnog maart 2021, maar is afhankelijk van de ondertekening van het Klimaatakkoord). Na het afronden van de Omgevingsvisie volgt het opstellen van de omgevingsplannen. Zonne- en/of windparken die in de tussentijd worden vergund op basis van ons huidige beleid worden daarin meegenomen.

3.4.10

Bevorderen maatschappelijke acceptatie en urgentiebesef bij inwoners en bedrijven.

Participatie van burgers en bedrijven is een belangrijk onderdeel van het opstellen en later uitvoeren van de Regionale Energiestrategie MRE. Deze wordt getrokken door de werkgroep Communicatie en Participatie van de RES MRE. Volgens de laatste update van het Klimaatakkoord moet de concept-RES in juni 2020 worden opgeleverd. Kort daarvoor sluit fase 1 van het participatieproces af. In de projectgroep "Someren natuurlijk Duurzaam" is onderkend dat de maatschappelijke impact van de Energietransitie (zonne- en windparken), Warmtetransitie (van het aardgas af) en Klimaatadapatie op onze inwoners groot is en communicatie en burgerparticipatie maar één keer goed kan worden weggezet (per wijk of kern).

Zijn we tevreden?

Zoals is aangegeven bij "wat hebben we hiervoor gedaan" zijn over het algemeen de zaken conform planning opgepakt en kunnen we daarover tevreden zijn. Zeker bij de onderdelen 3.4.3 en volgende hebben deze onderdelen een (in)directe samenhang met het RES die volgens planning loopt.
Alleen de milieustraat is on hold gezet. Eind 2020 zal worden bezien wat de effecten van de verhoging van de poorttarieven tot gevolg hebben.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13