Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.3 Onweerstaanbaar Someren

Wat wilden we bereiken?

Someren is in 2030 klimaatrobuuster ingericht.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.3.1

Samen met de omgeving invulling geven aan het gebiedsproces bebouwd gebied.

Per oktober is een nieuwe medewerker klimaatadapatie gestart die als speerpunt heeft om invulling te geven aan het gebiedsproces bebouwd gebied. De verwachting is dat deze inzet zich de komende maanden uit gaat betalen en dat er concrete resultaten zichtbaar worden. Tevens wordt momenteel een stimuleringsregeling voorbereid die begin 2020 operationeel zal worden. Dit om particulieren ook financieel te ondersteunen bij afkoppelen van hun regenwater en daarmee als aanjager te fungeren om de private partijen in stedelijke gebied in beweging te krijgen.

3.3.2

De gewenste maatregelen uit de Watersysteemanalyse vertalen naar concrete projecten.

De voorlopige resultaten van de klimaatstresstest zijn bekend. In 2020 worden deze resultaten nader bekeken en zullen klimaatdialogen met diverse stakeholders opgestart worden. Op basis daarvan kunnen mogelijke maatregelen bepaald worden en eventueel budgetten aangevraagd worden voor het investeringsprogramma van 2021 e.v.

3.3.3

Een afkoppelplan voor Someren opstellen.

Inmiddels is de klimaatstresstest in een afrondende fase, waardoor er een goed inzicht is in de belangrijkste knelpunten voor extreme neerslag. Met het opstellen van het afkoppelplan zal hier rekening mee gehouden worden, evenals met de bevindingen uit de in de eerste helft van 2020 te voeren klimaatdialogen.

3.3.4

Voor Someren Noord uitvoering geven aan de oplossingsrichting.

Het voorontwerp bevindt zich in een afrondende fase. Daarna kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Risico is dat hier bezwaar tegen aangetekend wordt. Uitgangspunt blijft dat we proberen voor juni 2020 de buffer aangelegd te hebben, zodat deze gereed is voordat de eerstvolgende zomerse plensbui valt. Ook de voorbereiding voor de herinrichting van de Noorderlaan, Hoepelakkerstraat en Klokhuisstraat loopt volop, waardoor deze werkzaamheden waarschijnlijk direct aansluitend / gecombineerd uitgevoerd zullen kunnen worden.

3.3.5

Opstellen ontwikkelplan voor de Peelrijt c.a.

Gebiedsproces loopt.

Zijn we tevreden?

Zoals hiervoor is aangegeven zijn diverse onderdelen uitgevoerd en/of opgestart.
In 2020 zal in samenwerking met de Waterschappen, provincie en aanhangers verder acties worden ondernomen om te zorgen dat Someren in 2030 klimaatrobuster is

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13