Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling

Wat wilden we bereiken?

Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur, zonder dat de omgeving daar te veel overlast van heeft.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.2.1

Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Lierop beperkt kan worden, inclusief doorgaand verkeer door A67-filedruk

Er is opdracht verleend aan een adviesbureau om vanuit de diverse belangen te bekijken of de huidige maatregelen het gewenste effect hebben en of er aanvullende verkeersmaatregelen mogelijk zijn. Volgens de huidige planning wordt het rapport met een begeleidend voorstel in de raadsvergadering van maart 2020 ingebracht.

3.2.2

Aanpassing rotonde Provincialeweg/Witvrouwenbergweg

Het ontwerp voor de rotonde Provincialeweg / Witvrouwenbergweg is op hoofdlijnen (schetsontwerp) gereed. Vanuit college en raad is signaal afgegeven om het project vooralsnog "on hold" te zetten. Het college is nader geïnformeerd over de stand van zaken en over de uitkomst van het onderzoek. Het project is voor nu gereed en kan in de toekomst worden opgestart afhankelijk van noodzaak en beschikbaar gesteld budget.

3.2.3

Bevorderen snelle realisatie geluidsscherm A67

In een brief van 5 januari 2017 vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de uitvoeringstermijn voor het beoogde geluidscherm vooralsnog verlengd. Er dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend om de uitvoeringstermijn te laten verlengen. Hierover is een collegevoorstel in procedure gebracht. Verder is een extern projectbureau bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor het beoogde geluidscherm.

3.2.4

Opstellen Verbeterplan Fietsvoorzieningen

Er is niet gestart met dit project, dat wordt doorgeschoven naar 2020.

3.2.5

Bij planvorming voor rehabilitatie van wegen een open planproces toepassen, met behoud van de laanstructuur als onderdeel van de kaderstelling

Dit is een doorlopend proces. Bij rehabilitatie/herinrichting projecten wordt een open planproces doorlopen, bij de voorbereiding wordt rekening gehouden met de huidige beleidspunten over laanstructuren, burgerparticipatie, enzovoorts.

3.2.6

Opstellen verbeterplan bermvoorzieningen plattelandswegen

Dit jaar wordt inzichtelijk gemaakt waar en hoe groot de noodzaak is voor het aanbrengen van bermvoorzieningen. Deze resultaten kunnen vervolgens meegenomen worden in het Rapport over het wegbeheer 2020-2021 wat in de winter van 2019/2020 wordt opgesteld.

3.2.7

Actualisatie beleid verlichting buitengebied

Inventarisatie is afgerond en gestart is met actualisatie beleid. Actie wordt gekoppeld aan actualisatie beleidsplan verlichting hele grondgebied Someren, binnen en buiten de bebouwde kom. Raadsvoorstel volgt  in 2020.

3.2.8

Verbeteren kwaliteit uitvoering onkruidbestrijding.

Ook in 2019 zijn we weer met Blink gestart voor straatreiniging en bestrijding van onkruid op verharding. Er is, net zoals vorig jaar, een piek in de onkruidgroei geweest met meteen daarna een periode met droogte, en meteen daarna weer een periode met regen waarin de onkruidgroei weer is gestimuleerd. Extra inzet als in de zin van op zaterdagen werken (zoals in 2018) is niet nodig geweest. De concept planning voor 2020 is door Blink aangeleverd. De insteek is om in 2020 vroeger te beginnen met vegen (januari, februari, maart intensief) en onkruid op verharding bestrijden (half maart), om de onkruidgroei voor te zijn. Daarnaast de rondes langer maken, zodat er voldoende tijd per ronde is om alles goed te vegen en te behandelen met heet water. Nu kwamen we per ronde vaak 1 of 2 dagen te kort, waardoor er straten moesten worden overgeslagen.

3.2.9

Zoeken naar uitbouwmogelijkheden adoptieregeling openbaar groen.

Uit de inventarisatie ligt een beeld dat er op heel veel manieren vormen van adoptie in het openbaar groen liggen. Dit is in de basis goed geregeld. Het hiaat ligt in goede voorlichting naar de inwoners die nog niet bekend zijn met de diverse regelingen. Er liggen ideeën over hoe tot deze voorlichting te komen. De datum is doorgeschoven.

3.2.10

Toekomstige bewoners van nieuwe wijken betrekken bij ontwerp en inrichting openbare ruimte.

Actie doorlopend wanneer verzoeken / wensen aanleiding zijn tot kleine aanpassingen van het openbare gebied.

3.2.11

Uitvoering geven Bereikbaarheidsakkoord ZO-Brabant.

Er wordt uitvoering gegeven aan de bereikbaarheidsagenda op basis van de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030.

Zijn we tevreden?

De meeste onderdelen zijn afgewerkt of in uitvoering. Enkele onderdelen zijn nog niet opgepakt/afgerond vaak als gevolg externe factoren zoals het geluidsscherm waarbij de uitvoeringtermijn is verlengd, de rotonde Provincialeweg/Witvrouwbergweg die on hold is gezet of waarbij als gevolg van personele capaciteit de activiteit is doorgeschoven naar 2020 (verbeterplan fietsvoorzieningen). De verkeersproblematiek Lierop loopt al lang en is in 2019 voortvarend opgepakt. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan de inwoners en zullen in het voorjaar 2020 worden aangeboden aan de raad.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13